Egypt - historie

Egypt - dávná historie

Prehistorické období : do roku 3000 př. n. l.

Na konci pozdního paleolitu, někdy kolem roku 10 000 př. n. l., ubývalo v oblasti Egypta čím dál tím rychleji dešťových srážek. Z pastvin a savan ležících v egyptských rovinách se postupně staly pouště. Kolem roku 5100 př. n. l. si pastevecká společenství v Egyptě osvojila usazenější způsob života. Obdělávání půdy a pěstování užitkových plodin si žádalo víceméně stabilní osídlení. Jakmile se původní lovci a sběrači natrvalo usadili, došlo k nevyhnutelným změnám společenské struktury a začala se rýsovat staroegyptská ekonomika. Kolem Nilu v Egyptě v oázách vznikaly jednotlivé nezávislé osady. Ty se postupně sjednocovaly, částečně proto, aby byly silnější v obraně proti nepřátelům, nebo byly silou připojovány k větším celkům. Původní motivace tedy byla mocenská, později převládala ekonomická, tj. potřeba využití nilských záplav a budování záplavových systémů, které nebyly malé celky schopny řešit. Právě obecní charakter umělého zavlažování a protipovodňových opatření zajistil staroegyptskému státu, prvnímu národnímu artefaktu v lidských dějinách, jeho počáteční impuls. Sjednocovací proces v Egyptě pokračoval, takže ve 4. tisíciletí př. n. l. se na území dnešního Egypta vytvořily dva státy - Horní a Dolní Egypt. Hranice vedla asi 30 kilometrů jižně od Káhiry. S prvními písemnými dokumenty začínají dějiny Egypta, a to hned jako sjednoceného státu. Vládci Dolního Egypta sídlili v Onu na území dnešní Káhiry. Vládcové Horního Egypta sídlili 500 kilometrů jižně od Káhiry ve městě Cinevu, jehož zbytky nejsou dodnes přesně určeny. Zato známe, díky pohřebnímu kultu starých Egypťanů, pohřebiště sídelního města Ebozev, známější jako Abydos. Egyptologové kladou konec prehistorie v Egyptě do doby kolem roku 3100 př. n. l., kdy se celá země dostala pod vládu jednoho panovníka, a podle Manehta, učeného kněze, který žil v Egyptě ve 3. století př. n. l., řadí pozdější panovníky do dynastií neboli královských rodin. Dějinná doba Starého Egypta se proto označuje jako dynastická, a prehistorická doba jako predynastická.

Archaické období: 3000 - 2640 př. n. l. (1. a 2. dynastie)

Podle egyptských legend byla země poprvé sjednocena pod vládou panovníka Meniho. Jednoznačný doklad o jeho historické existenci nemáme. Údajně byl vládcem Horního Egypta, který dobyl Dolní Egypt a založil nové sídelní město v Mennoferu. Mennofer ležel na strategickém místě, na rozhraní Horního a Dolního Egypta, na špičce delty Nilu. Význam sjednocení Egypta pod jednoho panovníka si staří Egypťané od počátku uvědomovali: pokládali je za předěl mezi předhistorickou a historickou dobou, za počátek svých dějin. Meni zahynul prý dost neslavně: stáhl ho prý do vody a rozsápal hroch. Smrt v Nilu mu ovšem zabezpečila podle egyptské víry nesmrtelnost. Hned zkraje se sjednocený stát Egypt postaral o výstavbu nilometrů s cílem zajistit monitorování řeky. S jejich pomocí se dokumentovala výška hladiny a následně se vypracovávaly průměry a plán. Královští písaři a kněží sestavovali primitivní kalendáře pro tři roční období, „záplavu“, „opadávání záplavy“ a „sucho“. Nil se tak dostal pod kontrolu, čímž se podařilo výrazně zvýšit nejen celkovou pravidelně obdělávanou plochu, ale také efektivnost samotného hospodaření. To mělo za následek zvětšení královských potravinových přebytků a rezerv, stoupl počet specializovaných řemeslníků a dělníků, které bylo možno vyživovat, a zvýšil se rozsah i různorodost projektů, které stát dokázal uskutečnit. Během vlády 2. dynastie došlo v Egyptě mezi dvěma panovníky k občanské válce, jejímž vítězem se stal Chasechemvej. Jeho socha je nejstarší kamennou sochou, která se dochovala. Úspěšně také panovníci 1. a 2. dynastie vedli výbojné války, a to hlavně na Sinajský poloostrov, kde je lákaly měděné doly, a do Núbie za zlatem. Tím si vytvořili předpoklady pro vznik Staré říše, nejstarší v dějinách; téměř o půl tisíciletí starší, než byla akkadská říše Sargonova, a téměř o tisíc let starší, než byla babylonská říše Chammurabiho.

Egypt - Stará a Střední říše

Gíza Na úsvitu 3. dynastie jsme svědky nárůstu silné, centrální královské moci, přičemž Hora i jeho soka Sutecha pomalu, ale jistě zastiňuje třetí božstvo – Re z dolnoegyptské Heliopole. Faraón začal vystupovat jako syn Reův. Více o historii Staré a Střední říše...

Egypt - Nová říše

Nová říše trvala téměř půl tisíciletí a byla dobou největšího mocenského, hospodářského a kulturního rozmachu starého Egypta. Hranice egyptského státu se táhly od Libye po Sýrii a na jihu zasahovaly až do dnešního Súdánu; egyptští králové uplatňovali svůj vliv až v Babylónii a Asýrii. Více o historii Nové říše...

Egypt - Ptolemaiovská doba až současnost

Na konci 4. století př. n. l. dobyl celé perské impérium mladý makedonský král Alexandr Veliký. Když přijel do Egypta, obyvatelé ho vítali jako zachránce. Makedonský král Alexandr Veliký byl zakladatelem hlavního města Alexandrie. Více o historii od Ptolemaiovců do současnosti...